Regulamin serwisu

§ 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego działającego pod adresem noweabc.pl jest Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach k/Poznania, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000745820, REGON: 381139984, NIP: 7773332311, kapitał zakładowy 80 405 000,00 zł opłacony w całości. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników, a w szczególności zasady przeglądania zawartości Serwisu oraz dokonywania własnych publikacji w Serwisie przez Użytkowników.
 2. Serwis prowadzony jest w celu aktywizacji konsumentów – klientów Sieci Sklepów abc, w tym zwłaszcza bieżącego informowania ich o aktualnościach i ofercie Sieci Sklepów abc oraz propagowania wiedzy w zakresie oferty produktowej ABC, zbieraniu kontaktów celem: a. przyłączenia do sieci ABC, b. zainteresowanych procesem remodelingu czy rebrandingu dotychczasowych sklepów ABC
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych w Serwisie.
 5. Wszelkie publikacje w Serwisie dokonywane są w języku polskim.

§ 2. [Definicje]

Pojęciom napisanym w Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. Administrator – spółka o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, będąca właścicielem Serwisu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami, administrowania oraz moderowania treści publikowanych w Serwisie;
 2. Formularz rejestracyjny – zestaw informacji, w tym również danych osobowych, w postaci pól do uzupełnienia przez Użytkownika niezbędnych do dokonania rejestracji w Serwisie na potrzeby kontaktu związanego z pozyskaniem nowego logo lub przyłączeniem do sieci;
 3. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;
 5. Serwis – oznacza serwis internetowy, prowadzony przez Spółkę, dostępny na Stronie internetowej noweabc.pl;
 6. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem: noweabc.pl, na której prowadzony jest Serwis;
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która za pośrednictwem Strony internetowej przegląda treści zamieszczone w Serwisie lub we własnym imieniu dokonuje publikacji za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy.

§ 3.

[Wymagania techniczne]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystania) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis to:
 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. mobilne) posiadające dostęp do Internetu;
 2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane).
 3. Administrator informuje, że Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 4. [Prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.
 3. Użytkownik jest zobowiązany przy korzystaniu z Serwisu do zachowania należytej staranności.

§ 5. [Korzystanie z Serwisu]

 1. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik uzyskuje dostęp do następujących treści:
  • formularz zgłoszeniowy do sklepów ABC
  • dlaczego Ci się uda - informacje o przewagach konceptu
  • Twój nowy szyld - wizerunek nowego szyldu ABC
  • galeria - przykłady sklepów po procesie remodelingu
  • wideo - film pierwszych właścicieli sklepów w nowej formule ABC
  • Wirtualny spacer po 2 sklepach ABC w nowym koncepcie
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu za pośrednictwem podanego przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym adresu e-mail w związku z przesłaną przez niego zgłoszeniem chęci przystąpienia do sieci ABC.
 3. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
 4. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 5. Administrator bieżąco nie monitoruje, ani nie nadzoruje treści publikowanych w Serwisie przez Użytkowników. W razie pojawienia się w Serwisie treści naruszających Regulamin, Administrator podejmie wszelkie niezbędne działania w celu usunięcia takich treści w możliwie najkrótszym czasie. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia Administratorowi tego rodzaju naruszeń.
 6. Użytkownik powinien wykorzystywać informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem należytej ostrożności, w tym dbałości o stan swojego zdrowia (np. alergie). Za zamieszczanie w Serwisie treści Użytkownik oraz Administrator ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6.

[Dane osobowe Użytkowników]

 1. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu prowadzenia Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu jest Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do dokonania przez Użytkownika publikacji w Serwisie.

§ 7.

[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownicy mogą kierować na adres e-mail: pomoc@sklepyabc.pl
 2. Reklamacje powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Administratora.
 3. Administrator rozpatruje reklamację i informuje Użytkownika Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o decyzji i rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

§ 8. [Zmiany Regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia nowych funkcjonalności w Serwisie, lepszego zabezpieczenia interesów Użytkowników, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Użytkownika Serwisu.
 3. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez umieszczenie na Stronie internetowej Serwisu stosownej informacji co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
 5. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.

§ 9. [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie internetowej Serwisu.